Views from Tremfan Lodge Park

Mae amgylchedd arfordirol naturiol Llanbedrog a’r micro-hinsawdd enwog yn ei wneud yn lle perffaith i fwynhau awyr agored Cymru ym mhob tymor. O deithiau cerdded hamddenol ar hyd y traeth a llwybrau cerdded drwy’r coetir i chwaraeon dŵr adrenalin, gellir mwynhau awyr agored Cymru ar stepen drws Parc Tremfan Lodge.

Cymru yw’r unig wlad yn y byd sydd â llwybr ag arwyddbyst yr holl ffordd o amgylch ei harfordir, ac yn gyfleus iawn, mae’n mynd trwy Lanbedrog. O Bwllheli, mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd heibio i Glwb Golff Pwllheli i draeth Pwllheli i draeth Carreg y Defaid, yna dros frigiad creigiog bach cyn cyrraedd traeth Llanbedrog. Gall cerddwyr stopio am aperitif neu ginio ar lan y môr ym Mar Traeth Llanbedrog cyn ail-ymuno â’r llwybr. Yna mae’r llwybr yn ymdroelli trwy’r coetir ar Bentir Llanbedrog ac i fyny’r grisiau serth heriol at y Dyn Haearn sy’n cadw llygad barcud ar Fae Ceredigion. Mwynhewch y golygfeydd panoramig cyn i’r llwybr eich tywys i lawr i ochr orllewinol Pentir Llanbedrog i Draeth y Chwarel. Mae Traeth y Chwarel yn un â thraeth y Warin sy’n ymestyn tua phentref poblogaidd Abersoch. Mae rhagor o wybodaeth am y llwybr hwn a theithiau cerdded lleol eraill ar wefan Llwybr Arfordir Cymru. Mae yna lawer o lwybrau troed cyhoeddus mewndirol yn Llanbedrog sy’n mynd trwy ardaloedd gwledig a phentrefi gan gynnig golygfeydd trawiadol a chipolwg ar fywyd gwyllt na ellir ond ei weld ar droed. Cerddwch, crwydrwch, a mwynhewch!

Mae dyfroedd bas traeth Llanbedrog yn ddelfrydol ar gyfer nofio, ymdrochi, padl-fyrddio, caiacio môr a hwylio. Er nad oes modd llogi offer yn Llanbedrog (edrychwch ar ein hadran Atyniadau a Gweithgareddau) na mynediad i gerbydau i draeth Llanbedrog, fe welwch lawer o bobl yn cario ac yn tynnu offer chwaraeon dŵr i lawr i’r traeth i wneud y gorau o’r dyfroedd pefriog clir. Mae cychod dŵr mwy, gan gynnwys jet-sgis, cychod pŵer, dingis, celfadau a chychod modur yn cyrraedd o’r traethau cyfagos gan ddod â bywyd i’r dyfroedd dyfnach. Cadwch yn ddiogel yn y parth nofio dynodedig, cadwch lygad ar y llanw a gall diwrnodau traeth Llanbedrog fod yn ddiwrnodau hynod hapus.